iStock-866599918.jpg

Om projektet

ScandELivery

​ScandELivery drivs av de tre projektparterna Dansk Elbil Alliance, IUC Syd och Power Circle och pågår 2020-2022. Projektet genomförs mot ÖKS-regionen Öresund-Kattegat-Skagerrak och är delfinansierat av Interreg-ÖKS.

 

Fokus för projektet är att genom insamling och spridning av kunskap, nätverk för dialog och analyser diskutera och svara på frågor som t.ex. ”Vilka hinder upplever åkerier och logistikföretag idag för att elektrifiera?” ”Hur ska laddning av tunga och lätta distributionsfordon ske inom städerna och regionerna?” och ”Vilken påverkan på elnätet kommer laddning av dessa fordon ha framöver?”. Projektet förväntas skapa värde för allt från fordonsindustrin, transportföretag och laddoperatörer, till elnätsbolag, regioner och kommuner.

Nätverk och dialog

 

Projektet kommer genom två nätverk att främja elektrifieringen av varu- och godstransporter. Målet med nätverken är att skapa en plats för dialog och erfarenhetsutbyte och projektparterna kommer bjuda in till flertalet nätverksträffar för att skapa dialog kring relevanta teman. Nätverken är gratis och det är öppet för berörda aktörer att närvara vid valfritt antal träffar. 

 

Nätverket för varu- och godstransporter

Projektet etablerar ett nätverk som samlar företag från båda sidorna av transportsektorn, de som köper eller säljer transporttjänster samt företag som erbjuder elfordon och laddstationer till de tidigare företagen. Teman att förvänta inom nätverket kan vara Total Cost of Ownership (TCO) för fordonen, laddningsteknik, presentation av fordon, körupplevelse och praktiska aspekter etc. 

Nätverket drivs av Dansk Elbil Alliance tillsammans med IUC Syd. 

 

Nätverket laddinfrastruktur och elnät

Projektet samlar ett nätverk som består av elnätsföretag, transportföretag och teknik och tjänsteleverantörer av laddlösningar. Nätverket kommer till en början fokusera på laddlösningar för att senare gå vidare till att prognostisera utvecklingen av elektrifierade lätta och tunga lastbilar i regionen, behovet av laddinfrastruktur och vilka anpassningar som behöver göras i elnätet för att möta det fastställda behovet.

Nätverket drivs av Power Circle tillsammans med Dansk Elbil Alliance. 

 

Våra nätverksträffar är som sagt öppna för företag inom branschen - håll utkik efter nästa träff här

Kunskap och kompetens

 

Faktablad och rapport

För att öka kunskapen på området kommer projektet att löpande skapa faktablad på teman såsom hinder och möjligheter att elektrifiera för aktörer genom värdekedjan, laddlösningar för lättare och tyngre transporter, och påverkan på elnätet från laddning. 

Dessutom kommer projektet skriva en slutrapport för att sammanfatta möjligheterna att elektrifiera varu- och godstransporter. Rapporten kommer ta upp laddlösningar, prognos av fordonsbeståndet, påverkan på regionens elnät, samt konkreta exempel på goda lösningar för att undvika att elnätens kapacitet hindrar omställningen av elektriska transporter. 

 

Prognoser

Två prognoser kommer göras specifikt för regionen ÖKS gällande fordonsmarknaden och det efterföljande laddinfrastrukturbehovet.

 

Analys av påverkan på nätet

En kartläggning av transportnoder och lastsituationen i de lokala näten kommer göras, för att undersöka förutsättningarna för en elektrifiering motsvarande de volymer som prognoserna pekar på. 

Vill du veta mer? Kontakta oss!